Fremrykket ekspropriation

Fremrykket ekspropriation af ejendomme i forbindelse med fornyelsesprojekter på jernbanen og etablering af nye baner.

I visse tilfælde kan Banedanmark give tilladelse til fremrykket ekspropriation (tidligere kendt som "forlods overtagelse") af ejendomme, som kan berøres særligt indgribende af et kommende projekt. 


Dette gælder i tilfælde, hvor der er særlige personlige grunde hos ejeren, og hvis ejendommen skønnes at blive særligt indgribende berørt af projektet.

Som eksempel på særligt indgribende berørt, kan nævnes banen kører direkte hen over ejendommes hovedhus, eller at størstedel af matriklen med hovedhus bliver inddraget af baneprojekt.

Som eksempel på særlige personlige grunde kan nævnes skilsmisse, flytning til ældre/plejebolig, dødsfald, økonomiske ved tab af f.eks. job eller lign. Fremrykket ekspropriation gælder også for virksomheder, hvis der f.eks. foreligger særlige økonomiske forhold typisk med risiko for et væsentligt indtægtstab, hvis ejendommen ikke bliver overtaget på et tidligt tidspunkt.

Ejeren skal dokumentere sine særlige personlige grunde ved eksempelvis at fremsende separations/skilsmisseerklæring, lægeerklæring, dødsattest m.m og virksomheder skal kunne redegørelse for økonomisk tab.

Det er desuden et krav, at ejendommen ikke kan sælges på normale vilkår. Ejeren skal dokumentere dette ved at anmode en ejendomsmægler om en erklæring, hvori det bekræftes, at ejendommen ikke kan sælges på grund af det kommende jernbaneprojekt. 

Ejere, der mener, at de opfylder de tre betingelserne for en fremrykket ekspropriation, kan sende en anmodning herom til Banedanmark med den fornødne dokumentation om særlige grunde og en erklæring fra ejendomsmægler. Banedanmark vil herefter træffe afgørelse om, hvorvidt fremrykket ekspropriation kan finde sted.

Hvis ejeren ikke er tilfreds med prisfastsættelsen, kan man sende sagen til Ekspropriationskommissionen efter reglerne i loven om fremgangsmåden ved ekspropriation vedr. fast ejendom. Det tager typisk omkring et halvt år at behandle en anmodning – fra
anmodningen er modtaget og til Ekspropriationskommissionen har truffet afgørelse om prisen for ejendommen. Ekspropriationskommissionens afgørelse om erstatningens størrelse kan påklages til Taksationskommissionen.

Hvis betingelserne for fremrykket ekspropriation ikke er opfyldt, afslår Banedanmark ansøgningen og giver vejledning om klagemulighed til Kommissarius ved statens Ekspropriationer. Afslår Kommissarius ved statens Ekspropriationer også anmodningen om fremrykket ekspropriation, kan denne afgørelse tages til domstolene.

Mails om fremrykket ekspropriation med den fornødne dokumentation sendes til
Fremrykket-ekspro@bane.dk.


Fremrykket ekspropriation af ejendomme i forbindelse med letbanen på Ring 3

Banedanmark er bemyndiget til at træffe afgørelse om fremrykket ekspropriation i forbindelse med letbanen på Ring 3.

En ansøgning om fremrykket ekspropriation vedr. letbanen på Ring 3 indgives i første omgang til Metroselskabet på: ringtre@m.dk. Metroselskabet foretager det indledende arbejde med behandlingen af sagen, og fremsender den herefter med en indstilling til Banedanmark.

Banedanmark vil derefter bede om ejerens eventuelle yderligere bemærkninger til sagen og træffer herefter en afgørelse i sagen.

Sagen sendes herefter til Ekspropriationskommissionen, der efterfølgende står for at fastsætte ejendommens værdi.

Der er klagemulighed til Transport og bygningsministeriet, hvis Banedanmark ikke vurderer, at betingelserne for fremrykket ekspropriation er opfyldt og derfor har givet afslag på anmodningen om den fremrykkede ekspropriation.

Spørgsmål til Banedanmark om fremrykket ekspropriation sendes til: Letbanering3@bane.dk

Der kan læses mere om ekspropriation i folderen ”Jernbanen og Ekspropriation”.