FAQ om entreprenører på eget sikkerhedscertifikat

 • Banedanmark stiller fra 1. januar 2018 krav om, at alle entreprenører, der fremfører trækkraftenheder uden for sporspærringer, skal have eget sikkerhedscertifikat. Kravet om certificering er kun relateret til kørsel uden for sporspærringer. Køretøjer uden attest (tovejskøretøjer) må ikke køre på den fri bane og er således ikke omfattet.
 • Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for udstedelse af sikkerhedscertifikater, og spørgsmål om, hvordan der opnås sikkerhedscertifikat, rettes til tilsyn@tbst.dk.
 • Specifikke spørgsmål om Banedanmarks krav om eget sikkerhedscertifikat rettes til Kogs-entrepr@bane.dk, mens generelle henvendelser vedr. arbejde for Banedanmark rettes til leverandoer-kontakt@bane.dk.

 • Banedanmark planlægger i de kommende år at lægge en større del af vedligeholdelsesopgaverne ud til eksterne entreprenører. I løbet af de næste 8-10 år forventes det, at andelen af Banedanmarks vedligeholdelsesopgaver, der varetages af private entreprenører, vil stige fra 55 % til 90 %. I den forbindelse ønsker vi en yderligere professionalisering af samarbejdet med vores eksterne entreprenører. Derfor stiller Banedanmark fra 1. januar 2018 krav om, at alle entreprenører, der kører uden for sporspærringer, skal have eget sikkerhedscertifikat og ansvarsforsikring.
 • Det er muligt for entreprenørvirksomheder at søge Banedanmark om dispensation fra kravet om eget sikkerhedscertifikat, hvis entreprenørvirksomhederne har søgt om sikkerhedscertifikat og er i proces med at erhverve sig eget certifikat hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
 • Ansøgninger om dispensation fra kravet om eget sikkerhedscertifikat og påkrævet dokumentation sendes til Banedanmark på Kogs-entrepr@bane.dk.
 • Spørgsmål om hvordan entreprenører opnår sikkerhedscertifikat rettes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på tilsyn@tbst.dk.

 • Entreprenørvirksomheder skal fremsende nedenstående dokumentation for at Banedanmark kan sagsbehandle en dispensationsansøgning:
  • Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens kvittering for modtagelse af ansøgning om eget sikkerhedscertifikat.        
  • Dokumentation for forsikringsaftale iht. kravet om ansvarsforsikring eller erklæring fra assurandør. Forsikringsbeløbet udgør 437 mio. dkr. gældende for perioden d. 1. januar til 31. december 2020 (jf. Bekendtgørelse om ansvarsforsikring for jernbanevirksomheder og jernbaneinfrastrukturforvaltere). Beløbet er reguleret fra 427 mio. dkr. i 2019 
  • Tids- og aktivitetsplan for det videre arbejde med opnåelse af sikkerhedscertifikat.
  • Referater eller anden form for dokumentation for afholdte eller kommende møder med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

 • Banedanmark har indført en overgangsordning, der giver mulighed for, at kørsel til arbejde, der er indgået kontrakt om før 1. april 2017, fortsat kan foregå på Banedanmarks sikkerhedsgodkendelse. Det gælder dog kun kørsel relateret til disse kontrakter og kun indtil den specifikke kontrakts udløb.
 • De nærmere rammer for overgangsbestemmelserne findes på Banedanmarks hjemmeside.

 • En entreprenør eller underentreprenør må ikke køre på en anden entreprenørs sikkerhedscertifikat.
 • Fælles for både eget sikkerhedscertifikat, dispensation fra kravet om eget sikkerhedscertifikat og overgangsordning er, at alle ordninger er rettet mod den enkelte entreprenørvirksomhed.
 • En entreprenør eller underentreprenør kan således ikke køre lovligt på en anden entreprenørs sikkerhedscertifikat, dispensation eller overgangsordning.

 • Indlejet personale arbejder under entreprenørens arbejdsledelse og indgår på lige vilkår som entreprenørvirksomhedens egne ansatte.
 • Det betyder, at entreprenørvirksomheden skal sikre kompetencestyring af det indlejede personale, ligesom entreprenøren skal sørge for at opbevare dokumentationen for det indlejede personales kompetencer, f.eks. certifikater.    
 • Underleverandører er ikke indlejet personale, da underleverandører arbejder under egen arbejdsledelse. Underleverandører må ikke arbejde på en entreprenørs sikkerhedscertifikat, dispensation eller overgangsordning.

 • Indlejet personale arbejder under entreprenørens arbejdsledelse og indgår på lige vilkår som entreprenørvirksomhedens egne ansatte.
 • Det betyder, at entreprenørvirksomheden skal sikre kompetencestyring af det indlejede personale, ligesom entreprenøren skal sørge for at opbevare dokumentationen for det indlejede personales kompetencer, f.eks. certifikater.    
 • Underleverandører er ikke indlejet personale, da underleverandører arbejder under egen arbejdsledelse. Underleverandører må ikke arbejde på en entreprenørs sikkerhedscertifikat, dispensation eller overgangsordning.

 • Banedanmark indfører kontrol med, om kørsel uden for sporspærringer er hjemlet. De entreprenører, der har eget sikkerhedscertifikat eller dispensation fra kravet om eget sikkerhedscertifikat, har hjemmel til at køre.
 • Entreprenører, der beder om ret til at køre på Banedanmarks infrastruktur, har pligt til selv at vide, at vedkommende har hjemmel til at køre. Hvis der er tvivl om noget, så kontakt Banedanmark på Kogs-entrepr@bane.dk. Hvis man beder om noget, man ikke har lov til, risikerer man at bringe sig i en situation der ikke er lovlig og hvor der ikke er en forsikring, der gælder, såfremt noget går galt.

 • Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for udstedelse af certifikater, og spørgsmål om hvordan entreprenører opnår sikkerhedscertifikat rettes til tilsyn@tbst.dk.  
 • Banedanmark afgør hvem der kan få dispensation fra kravet om eget sikkerhedscertifikat efter åbne kriterier, der er ens for alle. Spørgsmål om hvordan entreprenører opnår dispensation rettes til Kogs-entrepr@bane.dk.  
 • En entreprenør kan ikke køre uden for sporspærringer uden at have eget sikkerhedscertifikat.
 • For at køre udenfor sporspærringer skal en entreprenør have eget sikkerhedscertifikat eller lade sig trække af en jernbanevirksomhed der har eget sikkerhedscertifikat.
 • Hvis en entreprenør kører uden for sporspærringer, så skal entreprenøren endvidere have lokomotivførerkompetencer/-certifikat. Lokomotivførercertifikatet skal tilhøre den entreprenørvirksomhed, der har kørslen.

 • Kørsel indenfor sporspærringer er ikke omfattet af kravet om eget sikkerhedscertifikat.
 • En entreprenør skal ikke have eget sikkerhedscertificeret for at have en rangerleder ansat. Det er dermed en mulighed, at en entreprenør med eget sikkerhedscertifikat indlejer en rangerleder fra en entreprenør uden sikkerhedscertifikat til arbejde, der foregår uden for sporspærringer.
 • Det er dog den certificerede entreprenørs ansvar, at den rangerleder der indlejes har de nødvendige kompetencer jf. SR, herunder lokalkendskab. Den certificerede entreprenør skal dermed selv have en af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens godkendt rangerlederuddannelse.
 • Kravet om at entreprenøren skal have eget sikkerhedscertifikat gælder udelukkende for lokomotivfører jf. Bekendtgørelse 1212 af 20. november 2017 (lokomotivførerbekendtgørelsen) om certificering af lokomotivførere. Det følger af lokomotivførerbekendtgørelsens § 14, at Virksomheder, der er indehaver af et sikkerhedscertifikat, jf. § 58 i jernbaneloven, eller en sikkerhedsgodkendelse, jf. § 59 i jernbaneloven, eller virksomheder, der er certificeret efter § 11 i jernbaneloven, udsteder og opdaterer lokomotivførercertifikatet.