Kørestrømsanlæg. Drifts- og beskyttelsesjording på Fjernbanen

ID: BN2-83-3

BN2-83-3

Formålet med denne banenorm er at tydeliggøre nogle af de gældende regler og praksis med hensyn til returstrøm (driftsjording) og potentialudligning (beskyttelsesjording) på Fjernbanens elektrificerede strækninger. Regler og praksis beskrevet i andre regler, standarder og bekendtgørelser er ikke gengivet i nærværende banenorm, men i visse tilfælde medtaget i form af henvisninger.

 

Banenormen er baseret på Stærkstrømsbekendtgørelsen, DS/EN 50122-1 samt BN1-105-1 og supplerer disse.

 

BN2-83 er ikke dækkende for de nye kørestrømsanlæg og signalsystemer, indeholder forældede begreber og skal efter planen udgå ved ikrafttræden af BN1-190-1 Elektrisk sikkerhed: Lavspændingsforsyning/jording/retur­strøm/po­ten­tial­udligning.